Fantasia on a theme by Thomas Tellis

Ralf Vaughan Williams (1872-1958)